ใบรับรอง ISO 9001 : 2015

No: Date: 2018-11-05 14:50:40

ระบบบริหารงานด้านคุณภาพของ บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ใบรับรองการขึ้นทะเบียนมาตรฐานบริหารงานด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากสถาบันให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด นโยบายคุณภาพ “ไร้ท์ โซลูชั่น มุ่งมั่นเพื่อบริการที่เป็นเลิศ ส่งสินค้า
ที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า พร้อมสร้างสรรบุคลากรและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง”


ใบรับรอง ISO 14001 : 2015

No: Date: 2018-11-05 14:50:03

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ใบรับรองการขึ้นทะเบียน มาตรฐานบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 จากสถาบันให้การรับรองมาตรฐาน ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด


Green-Industry

No: Date: 2017-07-03 10:18:54

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ


ใบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการ ต้นแบบต้านยาเสพติด

No: ใบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการ ต้นแบบต้านยาเสพติด Date: 2018-09-06 11:18:12

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการ ต้นแบบต้านยาเสพติด เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด แด่ บ. ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อยกย่องสถานประกอบกิจการที่พร้อมใจดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบกิจการอื่นในการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ กสร.