ให้บริการออกแบบพร้อมให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบผลิตน้ำ
ให้บริการออกแบบพร้อมให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบผลิตน้ำ

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ให้บริการออกแบบพร้อมให้คำปรึกษา และติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพของแหล่งน้ำดิบที่นำมาผลิต เพื่อให้ได้
ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการ โดยออกแบบระบบด้วยวิศวกรที่มีความรู้ และความชำนาญ
และใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในการติดตั้ง เพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพตาม
จุดประสงค์การใช้งานของท่าน เราสามารถออกแบบและติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม ให้แก่ โรงงานผลิตน้ำดื่ม โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงเรียน ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
น้ำดื่มชุมชน สร้างกระบวนการผลิตน้ำประปา สร้างกระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน
และประปาชุมชน