Load/Unload เป็นงานเปลี่ยนถ่ายสารกรองหรือของเหลวทุกชนิด
Load/Unload เป็นงานเปลี่ยนถ่ายสารกรองหรือของเหลวทุกชนิด

Load/Unload เป็นงานเปลี่ยนถ่ายสารกรองหรือของเหลวทุกชนิด สามารถทำได้ทั้งแบบ
ขนย้ายระบบนิวเมติก และ Vacuum Unit ช่วยในการขนถ่ายลำเลียง พร้อมอุปกรณ์พิเศษ
ชนิดต่างๆ ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญ และมีใบรับรองด้านความปลอดภัยการทำงาน
ในที่อับอากาศที่ถูกต้องตามกฎหมาย