ณัฐสิทธิ์ ธีรกุลวาณิช

คิดสิ่งดี มอบสิ่งดี เพื่อชีวิตที่ดีของสังคมไทย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

 

ริษัทมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ของบุคลากรในบริษัท ชุมชน และสังคมให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนา และยกระดับคุณภาพการให้บริการของบริษัท ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ปัญหาของลูกค้ากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เป็น
อย่างดีเยี่ยม "คิดสิ่งดี มอบสิ่งดี เพื่อชีวิตที่ดีของสังคมไทย "

 


 

นนามของคณะผู้บริหาร และตัวแทนของ บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกหน่วยงาน
รวมทั้งคู่ค้าของบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทที่สนับสนุน และให้การส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วมั่นคง ซึ่งเราจะคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลขององค์กรที่โปร่งใส ชัดเจน และรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการของ บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)