Your Plant... We Care โรงงานของท่าน เราเอาใจใส่ดูแล

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือชื่อย่อ "RSP" จดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2544 ด้วยความมุ่งมั่นทางด้านการขาย การตลาด ตลอดจนการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมการให้บริการที่ดีเยี่ยม เน้นนโยบายในการขยายกลุ่มสินค้าใหม่ๆ ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมั่นคงโดยจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 นับเป็นระยะเวลาเพียง 11 ปี นับจากวันจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทจวบจนเข้าจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท " มหาชน "

บริษัทประกอบธุรกิจผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย นำเข้า และให้บริการผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์
ระบบบำบัดน้ำ และปิโตรเคมี การจัดการของเสียอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์วิศวกรรม
ระบบเครื่องเย็น ทั้งแบบแช่เย็น และแช่เยือกแข็ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมระบบสายพานลำเลียง
ท่อหล่อเย็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักร และอุปกรณ์สแตนเลสในอุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม รวมทั้งงานวิศวกรรมระบบทำความสะอาดท่อ ถัง กระบวนการผลิตต่างๆ
โดยวิธีทางกล และเคมีด้วยทีมขาย และนักการตลาดมืออาชีพ พร้อมด้วยทีมวิศวกร และช่างฝีมือ
ที่มีประสบการณ์ความชำนาญในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมทั้งบุคลากรบริษัทเราทุกท่านมีความพร้อม และมุ่งมั่นดูแลเอาใจใส่คุณภาพทุกขั้นตอนของการให้บริการคำปรึกษา การออกแบบ การควบคุมกระบวนการผลิต การประกอบ การติดตั้งอย่างประณีต สวยงาม การส่งมอบงานที่
ตรงต่อเวลาและคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด