top of page

ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ

🔵เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา คุณฐิตารัชฎ์ ทิพย์เทพ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ ซึ่ง บริษัทไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) มีความสามารถในการบริหารจัดการ ด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี ตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ ซึ่งการมอบใบรับรองในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ที่กระทรวงแรงงาน โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมี นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นผู้แทนในการมอบรางวัลดังกล่าว

🤍ทั้งนี้ ทางบริษัทไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จะดำเนินธุรกิจและบริการจัดการ ด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่องสืบไป0 views

Comentários


bottom of page