top of page

อบรมหลักสูตร การเสริมสร้างภาวะผู้นำและผู้ตามเพื่อความสำเร็จขององค์กร โดย อ.เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

อบรมหลักสูตร การเสริมสร้างภาวะผู้นำและผู้ตามเพื่อความสำเร็จขององค์กร โดย อ.เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

บริษัท ไร้ท์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดการอบรมการเสริมสร้างภาวะผู้นำและผู้ตามเพื่อความสำเร็จขององค์กร โดย อ.เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป สำหรับผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจในเรื่องสภาวะผู้นำ อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้นำและผู้ตาม เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งเป้าเอาไว้ เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ดู 4 ครั้ง

Comments


bottom of page