top of page

ไร้ท์ โซลูชั่น เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการ ต้นแบบต้านยาเสพติด

ไร้ท์ โซลูชั่น เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการ ต้นแบบต้านยาเสพติด

เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด แด่ บ. ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อยกย่องสถานประกอบกิจการที่พร้อมใจดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบกิจการอื่นในการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ กสร. ซึ่งกำหนดให้สถานประกอบกิจการทุกแห่งต้องปลอดจากยาเสพติด โดยส่งเสริมให้มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดตามโครงการโรงงานสีขาวและระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มยส.) ให้มีการเฝ้าระวังสำรวจพฤติกรรมของลูกจ้าง หากพบว่ามีพฤติกรรมเสพยาเสพติดให้ไปเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพและรับกลับมาทำงาน เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตตามปกติในสังคม โดยมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหา รวมไปถึงคนไทยทุกคนต้องช่วยกันเฝ้าระวังเพื่อให้สังคมประเทศชาติปลอดยาเสพติดดู 1 ครั้ง

Comments


bottom of page