top of page

ไร้ท์ โซลูชั่น เปลี่ยนหมวกนิรภัย ส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยแก่พนักงาน

ไร้ท์ โซลูชั่น เปลี่ยนหมวกนิรภัย ส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยแก่พนักงาน

 

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน โดยเห็นความสำคัญของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) พื้นฐาน อย่างหมวกนิรภัย จึงได้ทำการสำรวจตรวจสอบความสมบูรณ์และเปลี่ยนหมวกนิรภัยใบที่ชำรุด พร้อมติดสติ๊กเกอร์หน้าหมวกใหม่เป็น “WE ARE Right” และติดชื่อพนักงานไว้หลังหมวก เพื่อให้พนักงานเก็บดูแลรักษาอย่างดี ป้องกันการสูญหาย และเป็นการส่งเสริมให้พนักงานไม่ละเลยในการใช้หมวกนิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลพื้นฐาน


 

ทั้งนี้ บมจ. ไร้ท์ โซลูชั่น มุ่งมั่นดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานให้เป็นศูนย์ โดยสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ผู้ควบคุมงานตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย เริ่มจากการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลพื้นฐาน ได้แก่ หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงาน รวมไปถึงมีการอบรมและให้ความรู้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถคาดการณ์ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และหากพบว่าไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ ให้ทำการแก้ไขปรับปรุงก่อนลงมือทำงาน

ดู 1 ครั้ง

Kommentare


bottom of page