Poly Aluminium Chloride (PAC)

สารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (Poly Aluminum Chloride : PAC) เป็นสารช่วยตกตะกอนที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในระบบผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องการ สารแขวนลอย หรือสิ่งเจือปนต่างๆ ในน้ำให้ตกตะกอน หรือกรองออกไป

ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม ต่อถุง

Contact Now

Shortcut Menu


Latest Posts