HR

ถ่านกัมมันต์เกรดพิเศษที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาเพื่อใช้เฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงผลิตไฟฟ้า โรงผลิตน้ำประปาและอุตสาหกรรมหนัก

 

Contact Now

ถ่านกัมมันต์เกรดพิเศษที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาเพื่อใช้เฉพาะในกลุ่ม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงผลิตไฟฟ้า โรงผลิตน้ำประปาและอุตสาหกรรมหนัก ผลิตภัณฑ์ออกแบบให้สามารถ
ใช้บำบัดอากาศพิษ ไอปรอท ดูดซับไอสารอินทรีย์ ระเหยง่าย นอกจากนี้ระบบน้ำที่ต้องการคุณลักษณะพิเศษ หรือต้องการคุณภาพสูง เช่น ปราศจากซิลิก้า เพื่อผลิตน้ำบริสุทธิ์ที่ป้อนเข้าระบบกำเนิดไฟฟ้า สามารถดูดซับไอปรอทจากก๊าซ 

 

ขนาดบรรจุถ่านกัมมันต์ 
1.  ขนาดอุตสาหกรรม   500   กิโลกรัม ต่อถุง
2.  ขนาดมาตรฐาน   25   กิโลกรัม ต่อถุง
3.  ขนาดครัวเรือน  1  ลิตร ต่อถุง 

 


Shortcut Menu


Latest Posts