วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นบริษัทผู้นำธุรกิจด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ปี 2021

พันธกิจ

สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างสร้างสรรค์
เพื่อการพัฒนาคุณภาพพร้อมสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ และบริการอย่างยั่งยืน

สโลแกน

" Your Plant, We Care โรงงานของท่าน เราเอาใจใส่ดูแล "

คำขวัญ

" ไร้มลพิษ ไร้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ต้องไร้ท์ โซลูชั่น"