top of page

สารจากผู้บริหาร

ณัฐสิทธิ์ ธีรกุลวาณิช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“คิดสิ่งดี มอบสิ่งดี เพื่อชีวิตที่ดีของสังคมไทย”

 

บริษัทมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ของบุคลากรในบริษัท ชุมชน และสังคมให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนา และยกระดับคุณภาพ การให้บริการของบริษัท ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ปัญหาของลูกค้ากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

ในนามของคณะผู้บริหาร และตัวแทนของ บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกหน่วยงานรวมทั้งคู่ค้าของบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทที่สนับสนุน และให้การส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วมั่นคง

 

ซึ่งเราจะคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลขององค์กร ที่โปร่งใส ชัดเจน และรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการของ บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 

bottom of page