top of page

Load / Unload เป็นงานเปลี่ยนถ่ายสารกรองหรือของเหลวทุกชนิด สามารถทำได้ทั้งแบบขนย้ายระบบนิวเมติก และ Vacuum Unit ช่วยในการขนถ่ายลำเลียง พร้อมอุปกรณ์พิเศษชนิดต่างๆ ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญ และมีใบรับรองด้านความปลอดภัยการทำงานในที่อับอากาศถูกต้องตามกฎหมาย

  บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำในประเทศไทย โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ให้บริการแบบ One Stop Service ที่ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบ จำหน่ายสารกรองที่มีคุณภาพ เปลี่ยนถ่ายสารกรอง Load /Unload โดยใช้ระบบนิวเมติกส์และระบบแวคคัมเข้ามาช่วยในการเปลี่ยนถ่ายสารกรองด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

Email : sales@rightsolution.co.th
Tel. : 02 948 4242 (+662 948 4242)
Mobile. : +669 4641 5424

LINE OA : @rightsolution

bottom of page