top of page

บริษัทรับให้คำปรึกษาออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบการกรองความขุ่นต่างๆ ระบบการกรองด้วยถ่านกัมมันต์ ระบบผลิตน้ำอ่อน ระบบผลิตน้ำไร้ประจุ Ultra Filtration (UF) ระบบผลิตน้ำ Nano Filter (NF) ระบบผลิตน้ำ Reverse Osmosis (RO) ระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยการควบคุมการผลิต ทุกขั้นตอนอย่างประณีตให้ระบบทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้ พร้อมทั้งบริการดูแลรักษาซ่อมบำรุง และงานอะไหล่ที่รวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจอย่างสูงสุดของลูกค้า บริการดูแลรักษาซ่อมบำรุง และงานอะไหล่ที่รวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจอย่างสูงสุดของลูกค้า


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
Email : sales@rightsolution.co.th
Tel. : 02 948 4242 (+662 948 4242)
Mobile. : +669 4641 5424

LINE OA : @rightsolution

กระบวนการบำบัดน้ำ กลิ่น และสารปนเปื้อนด้วยถ่านกัมมันต์

ระบบบำบัดอากาศ กลิ่น และสารเคมี บริการ ให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบำบัดน้ำ กลิ่น และสารเคมีอุตสาหกรรมต่างๆ

รายละเอียด
กระบวนการผลิตน้ำอ่อน

กระบวนการทำน้ำให้บริสุทธ์ในเบื้องต้น โดยใช้เทคโนโลยีแลกเปลี่ยนประจุ (Ion Exchange) ในการกำจัดความกระด้างทั้งหมดที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ

รายละเอียด
กระบวนการผลิตน้ำไร้ประจุหรือแร่ธาตุ

กระบวนการผลิตน้ำไร้ประจุ หรือแร่ธาตุ กระบวนการทำน้ำให้บริสุทธิ์ปราศจากแร่ธาตุอิออน โดยใช้เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนไอออน (ION Exchange)

รายละเอียด
bottom of page