top of page

Poly Aluminium Chloride (PAC)

สารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (Poly Aluminum Chloride : PAC) เป็นสารช่วยตกตะกอนที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในระบบผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องการ สารแขวนลอย หรือสิ่งเจือปนต่างๆ ในน้ำให้ตกตะกอน หรือกรองออกไป 

ขนาดบรรจุ
25 กิโลกรัม ต่อถุง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
Email : sales@rightsolution.co.th
Tel. : 02 948 4242 (+662 948 4242)
Mobile. : +669 4641 5424

LINE OA : @rightsolution

bottom of page