top of page

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบบำบัด

อัปเดตเมื่อ 18 เม.ย.

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำและระบบบำบัดอากาศแบบครบวงจร

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำและระบบบำบัดอากาศแบบครบวงจร โดย นายศิริศักดิ์ สุขสุจริตพร กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่าจากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่า 20 ปี องค์กรมีความพร้อมในการเดินหน้าสู่เป้าหมายในการขยายธุรกิจ และขับเคลื่อนงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการผลิตภัณฑ์ถ่านกัมมันต์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับผลิตภัณฑ์ถ่านกัมมันต์ของ บมจ. ไร้ท์ โซลูชั่น ผลิตจากวัตถุดิบทางธรรมชาติที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพอย่างดี มีการควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานในทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถัน บมจ. ไร้ท์ โซลูชั่น เป็นเจ้าแรกที่ให้บริการงานวิศวกรรมแบบครบวงจร ทั้งงานออกแบบ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำ น้ำเสีย อากาศ สารเคมี และสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการให้บริการฟื้นฟูสภาพถ่านกัมมันต์ที่ช่วยในการหมุนเวียนทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า และลดการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 และ Green industry level 3 รวมทั้งให้บริการทำความสะอาดระบบท่อและถัง โดยการทำ Chemical cleaning ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีจากประเทศ เยอรมันนี

บมจ. ไร้ท์ โซลูชั่น มีแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทาง รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้ BCG Model หรือเศรษฐกิจชีวภาพ( Bio-economy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลทำให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน

Website: www.rightsolution.co.th โทรศัพท์ : 094-641-5424, 02-948-4242 Line OA : @rightsolution


ดู 12 ครั้ง

Comments


bottom of page